โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 


 • Web Service
 • SMSS

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 •        พันธกิจ (Mission)

                 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21

                 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

                 3. พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วม

                 4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

                 5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

             เป้าประสงค์ (Goal)

    1. ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษารูปแบบห้องเรียนปกติ และรูปแบบห้องเรียนพิเศษมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

             2. ผู้เรียนสามารถดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก

             3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพ

             4. ครูมีความสามารถด้านการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

             5. สถานศึกษามีเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสำหรับการบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็นระบบ

             6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

             7. สถานศึกษาได้รับสนับสนุนทรัพยากรจากเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

             คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                 1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์                         

                 2. ซื่อสัตย์ สุจริต

                 3. มีวินัย   

                 4. ใฝ่เรียนรู้

                 5. อยู่อย่างพอเพียง

                 6.มุ่งมั่นการทำงาน

                 7. รักความเป็นไทย 

                 8.  มีจิตสาธารณะ

                 9. มีสำนึกการเป็นพลโลก

                 10.  กตัญญู  กตเวที

   

             อัตลักษณ์ของสถานศึกษา:มาตรฐานเป็นสากล  เลิศล้นวิชาการ

             เอกลักษณ์ของสถานศึกษา:เตรียมความพร้อมทุกด้าน  สร้างพื้นฐาน  ไอ.ซี.ที

             คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี:พอเพียง มีวินัย สุจริต  จิตอาสา

             ปรัชญาของโรงเรียน: สร้างสรรค์คุณธรรม  สร้างผู้นำทางวิชาการ  สร้างพื้นฐาน ไอ.ซี.ที

             คำขวัญของโรงเรียน: เรียนรู้ดี  มีจรรยา  สามัคคี  มีความสุข

             อักษรย่อชื่อโรงเรียน  :อ.อบ.

             สีประจำโรงเรียน:สีฟ้า – สีขาว

                 สีฟ้า หมายถึง ความสูงส่ง ทั้งคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพอย่างสมบูรณ์และสมดุล

                 สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  พร้อมจะเรียนรู้อย่างมีวัฒนธรรมและมีคุณภาพ

  ตราประจำโรงเรียน

  รูปดอกบัวสีชมพูและตัวอักษรสีฟ้า

             ดอกบัวสีชมพูหมายถึง ดอกบัวเริ่มบาน (พ้นน้ำแล้ว) พร้อมที่จะรับสิ่งดีๆ ที่ครูสอน พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาให้เป็นคนดีคนเก่งของชาติต่อไป

             อักษรสีฟ้าหมายถึง โรงเรียนอนุบาลจะช่วยกันดูแลนักเรียนที่เปรียบเสมือนผ้าขาวอันบริสุทธิ์ให้สุขภาพแข็งแรงเป็นคนดีคนเก่งของชาติต่อไป

             ค่านิยมองค์กร(shared value):“ANUBANUBON”10 ประการ

  A  =Attitude                        คุณลักษณะอันพึงประสงค์เด่น

  N  = Naturist                        เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม

  U  =Unanimity                      น้อมรักสามัคคี

  B  =Benevolence                  มีจิตผูกพันเอื้ออาทร

  A  =Advancement                 ก้าวไกลใฝ่เรียนรู้

  N  =Niceness                        เชิดชูความดีมีวินัย

  U  =Up grader                      ใฝ่ใจมุ่งมั่นพัฒนาตน

  B  =Brainy                           ฝึกฝนให้ชาญฉลาด

  O  =Organization                  เป็นองค์กรแห่งนักปราชญ์

  N  =Nobility                         ล้ำค่าสง่างาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-01-14 14:21:27 น.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4524-5301 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]