โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 


 • Web Service
 • SMSS

 • ประวัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 • ประวัติโรงเรียน

                 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2487 โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนหัตถกรรม ซึ่งในเวลานั้นอยู่ในความดูแลของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ปัจจุบันเป็นคุรุสัมมนาคารอุบลราชธานีและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มเปิดสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยดำเนินการสอนตามแบบโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ โดยในช่วงแรก มีครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดและโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นผู้ดำเนินการ จึงอยู่ในสังกัดกองฝึกหัดครูต่อมาเปลี่ยนเป็นสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามลำดับ

                 ได้รับอนุญาตเปิดการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2521และเปิดสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2522 ได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับปฐมวัย (3 ขวบ) เพื่อเป็นห้องการทดลองจัดประสบการณ์ จำนวน 1 ห้อง ในปีการศึกษา 2535 ต่อมาในปีการศึกษา 2547 ได้ถ่ายโอนห้องเรียนระดับปฐมวัยไปสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครอุบล ตาม พรบ.การจัดการศึกษาปฐมวัย และได้ขออนุญาตเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) อีกครั้งในปีการศึกษา 2561

                 ได้รับอนุญาตเปิดห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อปีการศึกษา 2547 และระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) เมื่อปีการศึกษา 2555

                 ได้รับอนุญาตให้เปิดโครงการห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (Advanced Program) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อปีการศึกษา 2552 และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เมื่อปีการศึกษา 2556ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประชากรมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  เช่น  นักธุรกิจ ค้าขาย  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจ้างทั่วไป และอื่น ๆ  มีหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นจำนวนมาก อยู่บริเวณใกล้ ๆ โรงเรียน  ส่งผลให้มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น  พร้อมทั้งมีความแตกต่างทางฐานะและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ประชากรร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียน  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาในรูปองค์กร ประกอบด้วย

                 ๏  มูลนิธิโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ซึ่งปัจจุบันมี นางนวลถนอม ฉลวยศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  เป็นประธานมูลนิธิ

                 ๏  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 15 คน ปัจจุบันมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ๏  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 16 คน  ปัจจุบันมี นายสุกรี  คำหลอม เป็นนายกสมาคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-01-14 14:21:27 น.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4524-5301 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]