โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 


  • Web Service
  • SMSS

  • อำนาจหน้าที่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
  • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  ได้จัดวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจัดการศึกษา  กำหนดแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  โดยจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ  จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  กำหนดทิศทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป

          สถานศึกษากำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้ก้าวหน้า มีโครงการใช้ระบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย กำกับ ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ประเมินผล และนำผลประเมินมาสังเคราะห์  เพื่อจัดทำเป็นรายงานประเมินผลตนเอง ใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานต่อไป


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2022-01-14 14:21:27 น.

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-4524-5301 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]